Producenci
Darmowa dostawa
Darmowa wysyłka opłaconego zamówienia od 99,99 pln.
Darmowa dostawa (Shoper Paczkomaty) już od 99,99 zł.
Regulamin
 • ZAMÓWIENIA

      Zamówienie w Sklepie Internetowym MetalEarth.pl może złożyć każda osoba, która ukończyła 18 lat.

      Zamówienie można złożyć poprzez stronę www.MetalEarth.pl

      Minimalna kwota zamówienia, które może zostać przyjęte do realizacji to 20zł.

      Zamówienia z wybrana opcja płatności przelewem czekają na wpłatę 3 dni, brak wpłaty w tym terminie powoduje anulowanie zamówienia.

  POTWIERDZENIE/ PRZYJĘCIE DO REALIZACJI

      Po złożeniu zamówienia poprzez stronę www.metalearth.pl system wygeneruje maila z prośbą o jego potwierdzenie. Zamówienie może zostać przyjęte do realizacji dopiero od momentu, kiedy zgodnie z instrukcją dokonacie Państwo jego potwierdzenia.

      Do końca następnego dnia roboczego od momentu potwierdzenia sklep e-mailowo lub telefonicznie potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji i przekaże informacje o terminie wysyłki.

      W przypadku kiedy zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu braku wybranego produktu na magazynie/ wyczerpania asortymentu klient zostanie o tym poinformowany i będzie mógł zmienić lub anulować zamówienie.

      Warunki realizacji potwierdzonego przez sklep zamówienia w tym ceny za produkty, transport bądź inne usługi są wiążące do końca okresu realizacji złożonego zamówienia z zastrzeżeniem postanowień punktu wymienionego powyżej.

  DOSTAWY

      Dostawy odbywają się na terytorium całego kraju. W przypadku art. z poza naszej oferty oraz niedostępnych w chwili zamówienia przedstawiciel firmy skontaktuje się z Państwem celem uzgodnienia terminu dostawy

      Dostawy dokonywane są za pośrednictwem firmy kurierskiej, poczty polskiej.

   KOSZTY TRANSPORTU / płatności

      Koszty transportu pokrywa Zamawiający, wybierając sposób dostawy oraz formę płatności (przelew, pobranie, karta)

      Koszty wysyłki zależą od wagi, wyboru spedytora i sposobu płatności.

      Po dodaniu produktu/ów do koszyka pojawia się możliwość wybrania opcji (kosztów) transportu zamówienia.

      Forma dostawy i płatności jest realizowana zgodnie z wyborem dokonanym przez Kupującego

      W przypadku paczek nie gabarytowych koszty ustalane są indywidualnie przed realizacją zamówienia.

      Wymienione opłaty nie dotyczą towarów objętych promocją "transport gratis" dostarczanych na koszt sklepu.

      Płatności za zamówione artykuły można dokonać:

          przelewem na podstawie otrzymanego e-mailem potwierdzenia sumy zamówienia wraz z kosztami transportu,

          za zaliczeniem pocztowym przy odbiorze towaru,

          gotówką przy odbiorze osobistym,

          kartą płatniczą dokonując płatności on line.

  FAKTURY VAT

      Na życzenie klienta sklep wystawia fakturę za dokonane zakupy. Warunkiem jej wystawienia jest podanie pełnych danych wymaganych przepisami prawa tj.:

          dla Firm: pełna nazwa, adres oraz NIP

  ODBIÓR

      W chwili odbioru Klient może sprawdzić stan i zawartość przesyłki . W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności lub uszkodzeń powinien spisać protokół reklamacyjny w w obecności spedytora.

      Odbiór przesyłki musi być stwierdzony pisemnym pokwitowaniem potwierdzającym odbiór paczki w stanie nienaruszonym.

  REKLAMACJE.

  Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.

  Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

  Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży , chyba że PPHU MAZBI Zbigniew Maczugowski  niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę.

  Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez PPHU MAZBI Zbigniew Maczugowski

  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

  2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

  3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

  a. wiadomością e-mail, na adres kontakt@metalearth.pl

  b. w formie pisemnej, na adres PPHU MAZBI Moniuszki 2 05-260 Marki

  c. FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  PPHU MAZBI

  Moniuszki 2

  05-260 Marki

  Ja…………………………………………………….……………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ………….……….……………………………………………………………………………………… .

  Data zawarcia umowy to ………………………………..……………., data  odbioru ……………… .

  Imię i nazwisko………………………………………………………….

  Adres …..…………………….……..…………………………………….

  adres e-mail………………………………………………………………..

  Data………………………………………………………………………….

  4. Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

  5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

  a. dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz

  b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

  c. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

  6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa  nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

  l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  7. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

  8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

  9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  12. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

  13. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
  14. W ramach promocji ograniczonej czasowo do dnia 31.12.2019 kupujący  ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny w terminie 30 dni od daty zakupu. Promocja "30 dni na zwrot" może ulec wydłużeniu.
  Warunki zwrotu:
  - oryginał dowodu zakupu w naszym sklepie
  - brak śladów użytkowania towaru
  - nienaruszone opakowanie oraz metki informacyjne
  - przesłanie pisma zaświadczającego o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

  OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM


 • 1.1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego
  wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym.
  Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego
  produktu w Sklepie Internetowym.


 • 1.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta
  wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online
  umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie
  odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie
  własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku
  wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii
  Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.


 • 1.3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie
  Internetowym Sprzedawcy.


 • 1.4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie
  Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.


 • 1.5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań
  bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji
  wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności
  intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.


 • 1.6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie
  Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów
  sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam
  Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.


 • 1.7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 • OGÓLNE

  1. Wszystkie produkty dostępne w  sklepie MetalEarth.pl  są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

  2. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur

  3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez PPHU MAZBI Zbigniew Maczugowski  w ramach MetalEarth.pl  będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 •  

  • Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez sklep MetalEarth.pl danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dz. U. 2002 r. nr 102 poz. 926, z późniejszymi zmianami).
  • Zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych podanych przez Kupujących zgodnie z ww. ustawą. Każdy zarejestrowany Kupujący ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania lub żądania usunięcia z naszej bazy danych.
  • DANE OSOBOWE
   1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
   2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.


  Dane Firmy:
  PPHU MAZBI
  Zbigniew Maczugowski
  Moniuszki 2
  05-260 Marki
  Nip 527-142-42-23
  regon  011607357


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl